prof. dr hab. n. med.
Jacek Brązert
Kierownik naukowy kursu
Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (od 1979), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (od 1990), Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (od 1995), Międzynarodowego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (od 2002).

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1977 roku i został zatrudniony w Instytucie Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu. Tytuł specjalisty II stopnia w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 1983 roku. W swej pracy naukowej i zawodowej przeszedł wszystkie szczeble począwszy od doktora nauk medycznych (1984), doktora habilitowanego (1995), profesora (2002), profesora nadzwyczajnego (2003) oraz profesora zwyczajnego (2010). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się wokół ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, problemach towarzyszących ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu oraz ginekologii operacyjnej.

Jest pionierem nowoczesnych metod nadzoru nad płodem w ciąży wysokiego ryzyka – ultrasonografii i ultrasonografii dopplerowskiej; w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2002 roku jest Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu – referencyjnego ośrodka w zakresie diagnostyki i leczenia cukrzycy w ciąży oraz diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu.

Posiada wiele certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

  • certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii;
  • certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11 – 13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT).

 

Autor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach z zakresu położnictwa i ginekologii. Wykłada na kursach, warsztatach i konferencjach ginekologiczno-polożniczych. Znany jest też jako promotor przewodów doktorskich, habilitacyjnych i opiekun specjalizacji lekarskich

Wykłady
Piątek, 18 czerwca
godz. 09.00–09.30
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w pierwszym trymestrze ciąży. Rekomendacje Sekcji USG PTGiP, zasady wykonywania, pokazy filmowe
dr hab. n. med.
Dariusz Borowski
Profesor UMK
Zajmuje się wykonywaniem badań ultrasonograficznych dla kobiet w ciąży: USG I, II i III trymestru ciąży, USG ciąży wczesnej, USG wzrastania płodu oraz USG echokardiograficzne płodu (Echo serca). Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.

W latach 1993 – 2007 pracował w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 1998 roku uzyskał specjalizację I stopnia z Położnictwa i Ginekologii, a w 2002 specjalizację II stopnia z Położnictwa i Ginekologii. W 1999 obronił pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Obecnie pracuje w Katedrze Położnictwa, Collegium Medicum – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca Winter School of Perinatal Medicine (Polskie Towarzystwo Perinatologiczne), Polsko-Niemieckiej Szkoły Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (Akademia Medyczna w Poznaniu i Wielkopolskie Towarzystwo Ginekologiczne). Nagrody i odznaczenia: Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Brązowy Krzyż Zasługi (2012).

Od 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Wykłady
Piątek, 18 czerwca
godz. 10.00-11.00
Które wady płodu powinniśmy rozpoznać w pierwszym trymestrze ciąży oraz diagnostyka inwazyjna płodu
Piątek, 18 czerwca
godz. 12.15-13.00
Badanie ultrasonograficzne w 3 trymestrze ciąży
prof. dr hab. n. med.
Marek Pietryga
Od 1994 roku pracuje w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kierownik Centrum Diagnostyki Prenatalnej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

W latach 2011-2019 przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Organizator kongresów i kursów o diagnostyce prenatalnej na terenie całego kraju. Od 2012 roku profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2018 roku profesor zwyczajny nominowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Autor 245 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor i redaktor wielu książek („Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii”, „Analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą”, „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie”, „Podstawy oceny serca płodu, Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie”, „Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii”, „Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”, „Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna”) i licznych rozdziałów w publikacjach na temat diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii. W latach 2001-2004 odbywał staże kliniczne w zakresie diagnostyki prenatalnej w King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine; Department of Obstetrics and Gynecology w Londynie pod kierownictwem prof. K. Nicolaidesa oraz w University Hospital MAS; Department of Obstetrics and Gynecology University of Lund w Malmö, pod kierunkiem prof. S. Gudmundssona.

Od 2003 roku członek grupy ekspertów Focus Doppler Perinatal Group z International Society of Ultrasound in Obstetrics (ISUOG). Uczestnik pierwszych kursów w zakresie ultrasonografii trójwymiarowej organizowanych przez International Academy of Medical Ultrasound w Wiedniu. W 2005 roku opublikował pracę w renomowanym czasopiśmie „Circulation” Abnormal uterine doppler is related to vasculopathy in pregestational diabetes. Circulation 2005.112:2496-2500; IF – 12.563. W latach 2008-2011 kierownik Katedry Pielęgniarstwa na Wydziale Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 2007 roku prowadził badania naukowe przy współpracy z Roosevelt Hospital University of Columbia, New York, USA, a od 2018 roku współpracuje z North Carolina Medical University, Departament of Obstetrics and Gynecology prowadząc badania dotyczące wpływu środowiska i wolnych rodników tlenowych na powstawanie wad rozwojowych u płodu. Od 2016 roku członek grupy badawczej w ramach „The Inernational Ovarian Tumor Analysis – IOTA”.

Otrzymał nagrody ministra zdrowia: za zbiór prac naukowych na temat ciąży powikłanej cukrzycą (2006 r.), za książkę „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie” (2009 r.), za monografię „Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”(2016 r.). Organizator kongresów i kursów udoskonalających oraz warsztatów praktycznych z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Uczestnik i wykładowca na licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Założyciel Fundacji im. dr. Erazma Pietrygi.

Wykłady
Piątek, 18 czerwca
godz. 11.30–12.15
Diagnostyka różnicowa zmian tylnego dołu czaszki
Piątek, 18 czerwca
godz. 13.00–13.45
Jakie badania genetyczne wykonujemy w poszczególnych nieprawidłowościach u płodu?
dr n. med.
Rafał Iciek
Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 2004 roku, otrzymując list gratulacyjny od ówczesnego Rektora Uczelni – profesora Grzegorza H. Bręborowicza.

Od 2005 roku jest asystentem w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta. Tytuł specjalisty w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 2013 roku. W 2010 roku pod kierunkiem prof. Ewy Wender-Ożegowskiej obronił pracę doktorską z zakresu molekularnej diabetologii położniczej i został zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku naukowo-dydaktycznym – asystenta (od 2010 roku) a następnie adiunkta (od 2012 roku). W 2015 roku rozpoczął 2-letnie szkolenie specjalizacyjne w nowym modułowym systemie w zakresie Perinatologii. Jego zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, nieinwazyjną i inwazyjną płodu, problemy ciąży wysokiego ryzyka oraz techniki endoskopowe w Ginekologii. Od 2006 roku jest członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – w 2010 roku został Sekretarzem tej organizacji a w 2013 roku – członkiem Zarządu (www.usgptg.pl).

Jest współautorem ogólnopolskich Rekomendacji w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz Ginekologii, a także aktualizacji tych Rekomendacji w 2015 roku. Od 2008 roku jest wykładowcą na kursach oraz instruktorem na warsztatach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płodu, pod auspicjami Sekcji USG PTG. Brał udział w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii. W 2008 odbył miesięczny staż z zakresu ultrasonografii prenatalnej FMF w Christan Albrechts University, Kilonia, Niemcy pod kierunkiem prof. Constantina von Kaisenberga. Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

  • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiograficznych w Położnictwie;
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); przepływ w przewodzie żylnym u płodu (DV); przepływ na zastawce trójdzielnej (TR) oraz przepływ tętnicy macicznej (www.fetalmedicine.com)
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań dopplerowskich w ciąży.

 

Jest autorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych z zakresu Położnictwa i Ginekologii (www.bg.am.poznan.pl).

Wykłady
Piątek, 18 czerwca
godz. 9:30-10:00
Zasady przeprowadzania obliczeń ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze ciąży
Piątek, 18 czerwca
godz. 14.30-15.15
Zasady wykonywania badania przesiewowego serca płodu dla ginekologów i położników
Piątek, 18 czerwca
godz. 15.15-15.50
Przegląd najczęstszych wad serca płodu – cechy charakterystyczne w obrazie USG przed konsultacją ECHO w ośrodku referencyjnym